Support
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

INFRADAX B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Gooi- en Eemland te Amersfoort onder nummer 30178100.

Artikel 1: ·DEFINITIES

a) naam INFRADAX B.V. , gevestigd aan de Fortranweg 8, 3821 BK Amersfoort

Hierna te noemen INFRADAX

b)De wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met INFRADAX of een van de dochtermaatschappijen een overeenkomst heeft afgesloten.

Artikel 2: ·ALGEMEEN

a)Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met INFRADAX en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

b)Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c)Indien enige bepaling van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden onveranderd van kracht blijven. INFRADAX en de wederpartij zullen dan in onderling overleg nieuwe bepalingen opnemen ter vervanging van de nietige dan wel nietig verklaarde bepaling. Hierbij dient zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel nietig verklaarde bepaling in acht te worden genomen.

Artikel 3: ·OVEREENKOMST

a)Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met INFRADAX eerst dan tot stand nadat INFRADAX een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen een termijn van drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

b)Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden INFRADAX slechts indien deze door INFRADAX schriftelijk zijn bevestigd.

c)Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame door de wederpartij binnen 5 werkdagen.

d)Elke overeenkomst wordt van de zijde van INFRADAX aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van INFRADAX – voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

e) INFRADAX is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen.

f) INFRADAX is bevoegd om, indien INFRADAX dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan INFRADAX verstrekte opdracht, en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4: ·PRIJZEN EN TARIEVEN

a)Tenzij anders vermeld zijn de prijzen en tarieven van INFRADAX:

•gebaseerd op levering af bedrijf of magazijn van INFRADAX wel af bedrijf of af magazijn van derden;

•exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, welke van overheidswege zijn of worden opgelegd;

•exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, installatie, vervoer en verzekering.

b)In het geval de overeenkomst periodiek vervallende termijnen bevat is INFRADAX gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij de geldende prijzen en tarieven van de periodiek vervallende termijnen aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste twee maanden.

c)Wanneer de wederpartij niet akkoord gaat met de door INFRADAX voorgestelde aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in dit artikel 4b en 4c, is de wederpartij gerechtigd binnen 5 werkdagen na de in dit artikel bedoelde kennisgeving van INFRADAX de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van INFRADAX genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden, dan wel, voordat met de uitvoering ervan een aanvang is gemaakt, de overeenkomst te annuleren.

Artikel 5: BEËINDIGING OVEREENKOMST

a)Behoudens de voorwaarden genoemd in artikel 15 van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst aan elk der partijen slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke, zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen, als gevolg van die overeenkomst.

b)Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot koop en verkoop van apparatuur, programmatuur of andere materialen tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, wordt 40% van de orderprijs (eventueel verhoogd met BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, welke van overheidswege zijn of worden opgelegd ) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van INFRADAX op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 6: ·LEVERING

a)Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van INFRADAX Levering geschiedt tegen de overeengekomen tarieven.

b) Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

c) De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 1 werkdag, op eventuele tekorten en / of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na
mededeling van de zijde van INFRADAX dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

d) INFRADAX zal de apparatuur verpakken voor levering volgens de bij haar geldende maatstaven. In geval de wederpartij een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.

e) Eventuele tekorten en / of beschadigingen van het geleverde en / of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de paklijst te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt wat geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

f) INFRADAX is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke INFRADAX afzonderlijk gemachtigd is te factureren.

g)Opgave van de levertijd geschiedt naar beste eer en geweten op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan INFRADAX bekend waren. Levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. INFRADAX is niet in verzuim door enkel een overschrijding van de (lever)termijn. INFRADAX is niet gebonden aan (lever)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. INFRADAX en de wederpartij zullen zo spoedig als enige overschrijding van een termijn dreigt met elkaar in contact treden en desgewenst schriftelijk bevestigen.

h)Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij, gedurende een periode van twee weken, te zijner beschikking opgeslagen. INFRADAX is gerechtigd alle gemaakte kosten tijdens de opslag aan de wederpartij door te belasten.

i)Bij afname van het geleverde bij één van de magazijnen van INFRADAX kan INFRADAX een geldig legitimatiebewijs vragen aan de wederpartij (of de door de wederpartij aangestelde vervoerder of derde) en zal INFRADAX niet aansprakelijk zijn voor afname van het geleverde door onbevoegde personen, aangesteld door de wederpartij.

j)Tenzij anders overeengekomen, worden de geleverde goederen zonder eventuele opties of systeemopties geleverd en garandeert INFRADAX op geen enkele wijze de compatibiliteit met andere programmatuur of apparatuur of de bruikbaarheid voor het door de wederpartij beoogde doel.

Artikel 7: ·TRANSPORT EN RISICO

a)De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan INFRADAX is verstrekt, door INFRADAX als goed huisvader / koopman bepaald.

b)Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 8: ·OVERMACHT

a)Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe door overmacht verhinderd is.

b)Van overmacht aan de zijde van INFRADAX is sprake indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen ten gevolgen van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van INFRADAX als bij derden, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in haar beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten schuld of risico van INFRADAX ontstaan. Voor risico van INFRADAX komt uitsluitend de verhindering die aan haar eigen opzet of grove schuld is te wijten.

c)Van overmacht aan de zijde van INFRADAX is voorts sprake bij de tekortkoming van haar toeleverancier(s) of van de door INFRADAX ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze tekortkoming aan opzet of grove schuld van hen of één of meer hunner is te wijten.

d)Indien door overmacht de nakoming door INFRADAX meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel INFRADAX als de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.
INFRADAX is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

e)De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 9: ·INTELLECTUELE EIGENDOM EN VRIJWARING

a)Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij INFRADAX. Indien de wederpartij op enigerlei wijze inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van INFRADAX, verbeurt de wederpartij ten gunste van INFRADAX terstond een dadelijk opeisbare boete van EUR 10.000 (zegge tienduizend EURO) per overtreding, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarnaast verbeurt de wederpartij ten gunste van INFRADAX een dadelijk opeisbare boete van EUR 2.000 (zegge tweeduizend EURO) voor iedere dag dat de inbreuk op de rechten van INFRADAX voortduurt, onverminderd de overige rechten van INFRADAX, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

b)De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem bij overeenkomst of anderszins worden toegekend. Voor het overige zal de wederpartij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

c)De wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van INFRADAX of haar licentiegevers bevatten. De wederpartij verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 17, deze apparatuur, programmatuur en andere materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de apparatuur, programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

d)Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur, programmatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen betreffende het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de apparatuur, programmatuur en andere materialen.

e)Het is INFRADAX toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien INFRADAX door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de wederpartij niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal INFRADAX op verzoek van de wederpartij een reservekopie van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking stellen.

f)Behoudens het geval dat INFRADAX een reservekopie van de programmatuur aan de wederpartij ter beschikking stelt, heeft de wederpartij het recht één reservekopie van de programmatuur aan te maken en / of te houden. Onder reservekopie wordt in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

g)Indien de wederpartij, of een derde voor hem, programmatuur ontwikkelt dan wel als de wederpartij het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door INFRADAX ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal de wederpartij INFRADAX schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. INFRADAX zal dan binnen een redelijke termijn meedelen of en in hoeverre de wederpartij de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de eventueel door de wederpartij in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en / of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

h)Met inachtneming van de overige bepalingen in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien dat noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende, beoogde gebruik daarvan.
Waar in deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door INFRADAX schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan INFRADAX te maken.

i)Wederpartij garandeert INFRADAX te allen tijde dat het gebruik van door de wederpartij verstrekte gegevens, apparatuur, hard- en software en / of anderszins, INFRADAX niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden.

j)Wederpartij vrijwaart INFRADAX volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden tegenover INFRADAX geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt i van dit artikel genoemde garantie.

k) INFRADAX zal de wederpartij vrijwaren tegen rechtsvorderingen welke gebaseerd zijn op de bewering dat door INFRADAX zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. De wederpartij dient daartoe INFRADAX onmiddellijk, schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering, bij gebreke waarvan INFRADAX de bedoelde vrijwaring niet gestand kan doen.
Daarnaast dient de wederpartij INFRADAX te machtigen de zaak af te handelen, waaronder mede begrepen dient te worden het treffen van schikkingen. De wederpartij zal dan INFRADAX volledig informeren en geïnformeerd houden en medewerking verlenen aan INFRADAX om zich, zo nodig uit naam van de wederpartij, tegen rechtsvorderingen te weren. De verplichting van INFRADAX de wederpartij te vrijwaren vervalt indien en voor zover de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de wederpartij in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht dan wel heeft laten aanbrengen.

l)Wanneer onherroepelijk vast staat dat de door INFRADAX zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een aan een derde toebehorend recht op intellectuele of industriële eigendom of wanneer, naar het oordeel van INFRADAX, een reële kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal INFRADAX het geleverde tegen creditering, onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding, terugnemen, of zorgdragen dat de wederpartij het geleverde of gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen ongestoord kan gebruiken.

m)Iedere verdere of andere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van INFRADAX wegens schending van intellectuele of industriële eigendom van derden is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10: ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID

a) INFRADAX aanvaardt slechts wettelijke aansprakelijkheid en verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden blijkt.

b)De wettelijke aansprakelijkheid van INFRADAX wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tussen INFRADAX en de wederpartij beperkt zich tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in die overeenkomst overeengekomen prijs, exclusief BTW. De totale vergoeding voor directe schade zal nooit meer bedragen dan EUR 2.500.000 zegge tweeeneenhalfmiljoen EURO).

c)Onder directe schade wordt verstaan:

•de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij moet maken om de prestatie van INFRADAX aan de bedingen in de overeenkomst tussen INFRADAX en de wederpartij te laten voldoen;

•de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van dat deel van het oude systeem, dat uit hoofde van de overeenkomst tussen INFRADAX en de wederpartij vervangen dan wel aangepast wordt / is;

•de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft moeten maken om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, echter slechts voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade als bedoeld in de zin van deze voorwaarden;

•de kosten, in redelijkheid, die de wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, echter slechts voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in de zin van deze voorwaarden.

d)De wettelijke aansprakelijkheid van INFRADAX voor schade door dood, lichamelijk, letsel en/of voor materiele schadebeperkt zich tot een bedrag van EUR 2.500.000 (zegge tweeeneenhalfmiljoen EURO) maximaal per gebeurtenis. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt in die zin gezien als één gebeurtenis.

e) INFRADAX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade. Onder indirecte schade is onder anderen begrepen: gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie.

f)Buiten de in artikel 10b, 10c en 10d genoemde gevallen rust op INFRADAX geen enkele verplichting of aansprakelijkheid tot schadevergoeding, ongeacht de gronden waarop een claim tot schadevergoeding zou zijn gebaseerd.

g)Aansprakelijkheid van INFRADAX wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tussen INFRADAX en de wederpartij ontstaat slechts indien de wederpartij INFRADAX onmiddellijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke stelt, stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming door INFRADAX en INFRADAX ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

h)Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade, in detail omschreven, zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na het ontstaan van de schade, bij aangetekend schrijven aan INFRADAX meldt.

i)De wederpartij vrijwaart INFRADAX voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in enig product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door INFRADAX geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

j)De wederpartij heeft voornamelijk geen recht om schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor enige schade, door wederpartij of derden geleden, ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van INFRADAX verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig is geweest als gevolg van normale slijtage van de geleverde zaken.

k) INFRADAX is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of producten en/of diensten. In geen geval is INFRADAX aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat u in uw verantwoordelijkheden tekort schiet, noch voor bedrijfsschade, waaronder schade wegens gederfde winst of besparingen, of andere gevolgschade, of voor vorderingen door derden tegen u ingesteld, ook niet indien INFRADAX op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, verlies of vordering.

L) INFRADAX bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 11: RECLAMES

a)Eventuele reclames worden door INFRADAX slechts in behandeling genomen indien deze reclames INFRADAX schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond der klachten.

b)Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.

c)Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan behoudt INFRADAX zich het recht voor om reclames niet meer in behandeling te nemen.

d)Indien de reclame door INFRADAX gegrond wordt bevonden, is INFRADAX uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, tenzij INFRADAX voorkeur geeft aan creditering.

e)Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichtingen van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

f)Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van INFRADAX, onder door INFRADAX te bepalen voorwaarden.

Artikel 12: GARANTIE

a)Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent INFRADAX zodanige garantie met betrekking tot de door INFRADAX geleverde producten, als deze door de producent van de betreffende producten wordt geboden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt garantie slechts verstrekt op de geleverde materialen INFRADAX is gerechtigd arbeidskosten en voorrijdkosten in rekening te brengen.

b Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door INFRADAX in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

c)De garantie vervalt, indien door de wederpartij en / of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik is gemaakt van het geleverde.

d)De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en / of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden dan wel wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

e)Vervangt INFRADAX ter voldoening van garantieverplichtingen onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van INFRADAX.

f)Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is INFRADAX niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP EN PANDRECHT

a)Geleverde apparatuur, programmatuur of materialen blijven eigendom van INFRADAX, tot het moment waarop alle, door INFRADAX krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden dan wel nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.

b)Ingeval de wederpartij:
• in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel enig beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, dan wel komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

•het voornemen heeft, of besluit tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van haar activiteiten naar het buitenland, een der vennoten uittreedt, de reglementen of statuten van wederpartij worden gewijzigd, of een wijziging optreedt in de aandeelhouders, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van INFRADAX een aanmerkelijke verzwaring van risico’s met zich meebrengt;

•voor het aangaan van deze overeenkomst INFRADAX niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden, waarvan het belang naar het oordeel van INFRADAX dusdanig zwaar weegt, dat, ware INFRADAX wel ingelicht, zij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou zijn aangegaan;

•enige uit kracht der Wet van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

•nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; is INFRADAX gerechtigd door het enkel plaatsvinden van één der gemelde omstandigheden de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van de geleverde apparatuur, programmatuur of materialen terug te vorderen.
Annulering en terugname, door omstandigheden als in dit artikel 13b omschreven, laat het recht van INFRADAX op vergoeding voor verlies, rente en / of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van INFRADAX op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

c)De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Het is de wederpartij niet toegestaan enig pandrecht op de goederen te (laten) vestigen en evenmin mogen de goederen strekken tot enige zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet geheel betaalde goederen, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld, alsmede de doorverkoop schriftelijk binnen vijf dagen na moment van verkoop te melden aan INFRADAX onder vermelding van de locatie waar de apparatuur zich bevindt.

d)INFRADAX is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van deze voorwaarden bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen op straffe van een boete van EUR 5.000 (zegge vijfduizend EURO) per dag dat hij hiermee in gebreke is / blijft.

e)Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van INFRADAX, uit welken hoofde ook, verkrijgt INFRADAX bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door INFRADAX geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. Zolang een van de vorderingen van INFRADAX niet is voldaan verkrijgt INFRADAX tevens bezitloos pandrecht op alle vorderingen welke wederpartij jegens enige derde geldend zou kunnen maken in verband met door INFRADAX geleverde zaken. De wederpartij is gehouden INFRADAX op eerste verzoek alle relevante informatie en documentatie dienaangaande te verschaffen op straffe van een boete van EUR 2.500,- (zegge vijfentwintighonderd EURO) per dag dat hij hiermee in gebreke is / blijft. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van de zijde van INFRADAX gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 14: REPARATIE

a)Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle door INFRADAX uit te voeren reparatiewerkzaamheden verricht tegen geldend tarief en worden alle vervangen onderdelen en / of materialen eigendom van INFRADAX. Indien garantie-aanspraken bestaan worden geen materiaalkosten in rekening gebracht.

b) INFRADAX is te allen tijde gerechtigd enig goed dat INFRADAX onder enigerlei titel van de wederpartij onder zich houdt terug te houden tot het moment dat de wederpartij al wat hij INFRADAX verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien INFRADAX zich genoodzaakt ziet dit retentierecht uit te oefenen, is INFRADAX tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief stalling- en opslagkosten.

Artikel 15: BETALING

a)Alle facturen dienen door de wederpartij te worden voldaan binnen 14 dagen vanaf factuurdatum. Tenzij anders is overeengekomen.

b)Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door INFRADAX gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

c)In geval de wederpartij:

•in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel enig beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, dan wel komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

•het voornemen heeft, of besluit tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van zijn activiteiten naar het buitenland, een der vennoten uittreedt, de reglementen of statuten van wederpartij worden gewijzigd, of een wijziging optreedt in de aandeelhouders, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van INFRADAX een aanmerkelijke verzwaring van risico’s met zich meebrengt;

•voor het aangaan van deze overeenkomst INFRADAX niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden, waarvan het belang naar het oordeel van INFRADAX dusdanig zwaar weegt, dat, ware INFRADAX wel ingelicht, zij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou zijn aangegaan;

•enige uit kracht der Wet van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

•nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; heeft INFRADAX door het enkel plaatsgrijpen van één der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door INFRADAX verleende diensten of geleverde zaken, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten van INFRADAX, waaronder het recht van INFRADAX op vergoeding van kosten, schaden en rente.

d)Indien onder wederpartij, blijkens omschrijving in de (koop)-overeenkomst, meer dan één persoon wordt verstaan, dan is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor al wat INFRADAX uit hoofde van deze overeenkomst te vorderen heeft of zal hebben. De kwijtschelding van eventuele schulden aan een der hoofdelijke medeschuldenaren dan wel ontslag aan hem, bevrijdt nimmer de overblijvende schuldenaren van hun verplichtingen.

Artikel 16: RENTE EN KOSTEN

a)Indien betaling van enig verschuldigd bedrag niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldatum van de betreffende factu(u)r(en) de alsdan geldige wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

b)Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de wederpartij, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, gehouden alle door INFRADAX te maken gerechtelijke en buiten- gerechtelijke kosten te vergoeden. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en proces-
bijstand, door INFRADAX gemaakt dan wel aan INFRADAX in rekening gebracht, welke het liquidatietarief te boven gaan.
De buitengerechtelijke incassokosten zijn wettelijk vastgesteld.

Artikel 17: VERTROUWELIJKE GEGEVENS EN NIET- OVERNAME BEDING

a) INFRADAX en de wederpartij verklaren nadrukkelijk dat alle voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst bekend geworden informatie van vertrouwelijk karakter geheim zal blijven. Informatie heeft in ieder geval een vertrouwelijk karakter wanneer dit door één der partijen als vertrouwelijk is aangemerkt. Daarnaast heeft informatie een vertrouwelijk karakter wanneer de vertrouwelijkheid ervan redelijkerwijs kan worden vermoed.

b)De wederpartij zal gedurende de looptijd en één jaar na beëindiging van de looptijd van de overeenkomst geen medewerkers van INFRADAX in dienst nemen dan wel anderszins, hetzij direct, hetzij indirect, voor zich laten werken.

Artikel 18: VERHUUR VAN APPARATUUR

§ 1: Algemeen

a)De in dit artikel 18 vermelde bepalingen zijn, naast de overige artikelen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, van toepassing indien en voor zover door INFRADAX apparatuur, programmatuur of andere materialen verhuurd wordt.

b) INFRADAX verbindt zich aan de wederpartij, de in de (ver)huurovereenkomst nader gespecificeerde apparatuur, programmatuur of andere materialen, ten gebruikte in huur af te staan, gelijk de wederpartij zich verbindt deze zaken van INFRADAX ten gebruikte in huur aan te nemen.

c)De wederpartij verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde onverwijld na beëindiging van de huurperiode aan INFRADAX terug te bezorgen, één en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

d)De wederpartij is de huurprijs geheel bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.

e)Uiterlijk één werkdag (of, indien de huurperiode korter is dan één week, minimaal de helft van de huurperiode) voor afloop van de overeengekomen huurperiode dient de wederpartij aan INFRADAX schriftelijk mede te delen of de wederpartij van de in de (ver)huurovereenkomst aangeboden verlengingsoptie gebruik wenst te maken. Indien INFRADAX dienaangaande geen bericht van de wederpartij heeft ontvangen wordt de huurperiode steeds stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode, tenzij INFRADAX kenbaar maakt de overeenkomst te willen beëindigen.

f)Indien in de (ver)huurovereenkomst een koopoptie ter zake van apparatuur, programmatuur of andere materialen is opgenomen, kan de wederpartij van die koopoptie slechts gebruik maken wanneer hij volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit die (ver)huurovereenkomst.

g) INFRADAX hanteert een waarborgsom, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van de apparatuur. Deze waarborgsom dient altijd vooraf te zijn voldaan

h) Als u apparatuur in Amersfoort ophaalt, geldt een legitimatieplicht. Van het paspoort of rijbewijs zal een kopie worden gemaakt.

i)Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huur- of verkoopfacturen contant, per telefonische overboeking of op basis van bankoverschrijving vooraf te worden betaald. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, wordt de vervolgfactuur toegezonden welke per omgaande betaald dient te worden, tenzij anders is overeengekomen

j) Storingen aan de apparatuur, voor zover niet door u veroorzaakt, worden in de Benelux kosteloos verholpen tegen best effort tenzij een aanvullend service contract is afgesloten. De huurperiode zal, zover mogelijk, kosteloos verlengd worden met de periode dat de apparatuur door de storing buiten gebruik is geweest. Indien de storingen niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle reparatiekosten in rekening worden gebracht.

§ 2: Annulering

Bij annulering van een huurovereenkomst wordt 100% van de totaal overeengekomen huursom aan de wederpartij in rekening gebracht. Transport- en installatiekosten zullen alsdan aan de wederpartij worden doorberekend voor zover deze kosten door INFRADAX zijn gemaakt of aan INFRADAX in rekening zijn gebracht. Annulering van de (ver)huurovereenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

§ 3: Huurperiode

a)De huur van de apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt door partijen aangegaan voor een overeengekomen periode. Deze periode vangt aan op de dag van aflevering van de apparatuur, programmatuur of andere materialen door INFRADAX en eindigt op de overeengekomen einddatum indien de apparatuur, programmatuur of andere materialen op de einddatum geheel en in goede staat door de wederpartij bij INFRADAX zijn terugbezorgd. Wanneer de apparatuur, programmatuur of andere materialen op de einddatum niet, niet volledig of niet in goede staat door INFRADAX is terugontvangen wordt de einddatum geacht te zijn bereikt op het moment dat de wederpartij alsnog de apparatuur, programmatuur of andere materialen geheel en in goede staat bij INFRADAX terugbezorgd.

b)Wanneer de apparatuur, programmatuur of andere materialen binnen de overeengekomen huurperiode aan INFRADAX worden terugbezorgd, blijven de initieel overeengekomen huurpenningen over de hele, overeengekomen periode verschuldigd.

c)INFRADAX behoudt zich het recht voor bij wanbetaling na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode de (ver)huurovereenkomst niet te verlengen. INFRADAX is niet verplicht ter zake opgaaf van redenen te verstrekken.

§ 4: Beschikbaarstelling

a)INFRADAX draagt er zorg voor dat de apparatuur, programmatuur of andere materialen voldoen aan de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. De wederpartij is verplicht INFRADAX onverwijld te informeren over eventuele aanspraken van derden op grond van vermeende inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten, zodat INFRADAX alle noodzakelijke maatregelen kan treffen om het ongestoord gebruik van de apparatuur, programmatuur of andere materialen te laten voortduren.
§ 5: Installatie

a)Indien schriftelijk overeengekomen, zal INFRADAX de apparatuur installeren of laten installeren.

b)In alle gevallen zal de wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. INFRADAX zal desgewenst betreffende de aanleg van deze faciliteiten aan de wederpartij een offerte uitbrengen.

c)De wederpartij zal INFRADAX voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van INFRADAX

§ 6: Risico

a)Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen voor rekening van de wederpartij, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet verrichte handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht zijdens de wederpartij. De wederpartij is verplicht alle schade aan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te vergoeden op basis van vervangingswaarde.

b) Gedurende de periode(n) van verzending van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen binnen de landen van de wereld, exclusief Cuba, Noord Korea, Myanmar, Iran, Syrië en Soedan, zal INFRADAX deze verzekerd houden ter zake van het transportrisico voor EUR 500.000 (zegge vijfhonderdduizend EURO) als maximum per gebeurtenis. Het eigen risico bedraagt per schadegeval EURO 500 (zegge vijfhonderd EURO) per gebeurtenis.

c) Gedurende de looptijd van de (ver)huurovereenkomst zal INFRADAX de apparatuur, programmatuur of andere materialen op de risicolocatie, binnen Europa, verzekerd houden tegen diefstal met sporen van braak indien en voor zover de apparatuur, programmatuur of andere materialen zich in een beveiligd pand bevinden voor maximaal EURO 500.000 per gebeurtenis voor verblijf en gebruik op de verhuurlocatie. Het eigen risico bedraagt per schadegeval EUR 1.000 (zegge duizend EURO) per gebeurtenis. Tegen brand- en waterschade dient u zelf een verzekering af te sluiten. Het transport van apparatuur naar beurzen binnen West-Europa en het verblijf van de apparatuur op beurzen binnen West-Europa (mits pand is beveiligd) is verzekerd door INFRADAX met een maximum van EUR 500.000 (zegge vijfhonderdduizend EURO) per gebeurtenis tijdens transport van/naar, alsmede verblijf en gebruik op beurzen/tentoonstellingen. Het eigen risico bedraagt per schadegeval EUR 500 (zegge vijfhonderd euro). Bij diefstal dient u binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en INFRADAX direct een kopie van het proces-verbaal te zenden.

§ 7: Gebruik

a)Gedurende de gehele huurperiode is de wederpartij gehouden de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen naar hun aard en bestemming te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en / of beschadiging.

b)De uit hoofde van de (ver)huurovereenkomst ter beschikking gestelde programmatuur mag uitsluitend worden gebruikt op de uit hoofde van die (ver)huurovereenkomst ter beschikking gestelde Central Processor Unit (CPU) waarop de gehuurde programmatuur is geïnstalleerd. Indien de gehuurde CPU zodanig defect raakt dat de gehuurde programmatuur niet langer op de gehuurde CPU kan worden gebruikt, dan mag de gehuurde programmatuur – uitsluitend voor de periode gedurende welke dit defect zich voordoet – op een andere CPU worden gebruikt.

c)Het is de wederpartij toegestaan twee archief- of back-up kopieën te maken ten behoeve van het gebruik op de gehuurde CPU. De wederpartij dient alle vermeldingen van auteurs- en merkenrechten op deze kopieën over te nemen. Bij het einde van de (ver)huurovereenkomst dient de wederpartij – ingeval geen gebruik gemaakt wordt van een koopoptie – alle kopieën van de in zijn bezit zijnde gehuurde programmatuur terstond te vernietigen.

d)Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke mutaties en / of reparaties van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen door of namens INFRADAX uitgevoerd. De wederpartij mag slechts na voorafgaande, schriftelijke toestemming van INFRADAX de eventuele mutaties en / of reparaties laten uitvoeren door deskundig personeel, waarbij uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt.
Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen zijn voor rekening van INFRADAX, derhalve zullen alle (reparatie)kosten ten gevolge van onder anderen overbelasting en / of ondeskundig gebruik voor rekening van de wederpartij zijn. Mankementen aan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen dienen terstond schriftelijk aan INFRADAX te worden gemeld.

e)Gedurende de huurperiode is INFRADAX te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te controleren. De wederpartij dient op eerste verzoek van INFRADAX onverwijld toegang tot de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te verlenen. Ook bij derden als er sprake is van doorverhuur.

f)Het is de wederpartij, op straffe van een direct opeisbare boete van EUR 15.000 (zegge vijftienduizend EURO), verboden de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen door natrekking, vermenging of enige andere wijze de zelfstandigheid te ontnemen of de eigendomsrechten van INFRADAX ter zake van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te beperken, zulks onverminderd de overige rechten van INFRADAX, waaronder het recht van volledige schadevergoeding.

§ 8 Terug bezorging van apparatuur, programmatuur of andere materialen

a)Na afloop van de huurperiode is de wederpartij verplicht de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat, compleet terug te bezorgen bij het magazijn van INFRADAX B.V

b)Indien de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde en / of onbeschadigde toestand aan INFRADAX worden terugbezorgd, is de wederpartij verplicht alle kosten met betrekking tot de noodzakelijke reiniging en / of herstel van schade aan INFRADAX te vergoeden. Bij terug bezorging heeft de wederpartij het recht de toestand van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan het door INFRADAX op te stellen schaderapport beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door INFRADAX geconstateerde gebreken en de daaruit voortvloeiende reinigings- en / of herstelkosten, rust op INFRADAX geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.

c)Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en / of herstel van schade aan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen is de wederpartij aan INFRADAX huurpenningen schuldig, in overeenstemming met de (ver)huurovereenkomst betrekking hebbend op die apparatuur, programmatuur of andere materialen en is de wederpartij verplicht de huurpenningen in overeenstemming met de oorspronkelijke (ver)huurovereenkomst aan INFRADAX te betalen.

§ 9: Verpakkingsmateriaal

Het met betrekking tot enige (ver)huurovereenkomst meegeleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van INFRADAX. Ingeval enig verpakkingsmateriaal bij terug bezorging van de gehuurde apparatuur, programmatuur of ander materialen ontbreekt, zal INFRADAX de kosten van vervangend verpakkingsmateriaal per artikel waarvan de verpakking ontbreekt, aan de wederpartij in rekening brengen.

§ 10: Aansprakelijkheid

a)INFRADAX draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze leverings- en betalingsvoorwaarden is bepaald. INFRADAX zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De wederpartij heeft geen recht om betaling van de huurpenningen te weigeren, dan wel de ontbinding van de (ver)huurovereenkomst en / of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming aan de zijde van INFRADAX, behoudens indien en voor zover deze toerekenbare tekortkoming is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van INFRADAX zelf. In het bijzonder is INFRADAX niet aansprakelijk voor enige schade door de wederpartij of derden geleden ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van INFRADAX, verzuim of vertraging in de levering van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen, of herstel hiervan, indien dit herstel noodzakelijk is geweest ten gevolge van normale slijtage van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

b)De aansprakelijkheid van INFRADAX is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die de leverancier / fabrikant van de betreffende apparatuur, programmatuur of andere materialen jegens INFRADAX heeft, zoals blijkt uit de Algemene Voorwaarden van de betreffende leverancier / fabrikant.

§ 11: Tussentijdse beëindiging

a)INFRADAX is gerechtigd de (ver)huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen in geval van/dat:

•Het niet voldoen van enige verplichting van de wederpartij uit hoofde van de onderhavige of enig andere, met INFRADAX gesloten, (ver)huur- en/of (ver)koopovereenkomst;

•(Dreigend) faillissement van de wederpartij of indien surséance van betaling is aangevraagd of verkregen, dan wel beslag is gelegd op eigendommen van de wederpartij, of de onderneming van de wederpartij geheel of gedeeltelijk is of wordt stilgelegd of geliquideerd dan wel wanneer de wederpartij onder curatele is of wordt gesteld;

•Het voornemen of besluit daartoe van de wederpartij tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van zijn activiteiten naar het buitenland, één of meerdere vennoten van de wederpartij uittreden, of de reglementen en / of statuten van de wederpartij worden gewijzigd, of een wijziging optreedt in de aandeelhouders, één en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van INFRADAX een aanmerkelijke verzwaring van risico’s met zich brengt;

•De wederpartij voor het aangaan van de (ver)huurovereenkomst INFRADAX niet in kennis heeft gesteld van feiten en / of omstandigheden, waarvan het belang, naar het oordeel van INFRADAX, van dien aard is, dat INFRADAX, ware zij wel ingelicht, de (ver)huurovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.

b)Ingeval van onmiddellijke beëindiging van de (ver)huurovereenkomst is de wederpartij in ieder geval aan INFRADAX een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de som van de in de (ver)huurovereenkomst bedongen huurtermijnen, verminderd met wat al door de wederpartij terzake is betaald en vermeerderd met rechten en kosten, één en ander onverminderd het recht van INFRADAX om van de wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.

c)Ingeval van onmiddellijke beëindiging van de (ver)huurovereenkomst is INFRADAX gerechtigd de haar in eigendom toebehorende apparatuur, programmatuur of andere materialen terstond terug te nemen. De wederpartij verklaart nu voor dan INFRADAX toegang te zullen verlenen tot de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen en aan een dergelijke terugname van apparatuur of andere materialen zijn volledige medewerking te verlenen, terwijl alle door of vanwege INFRADAX gemaakte en/of te maken kosten van deze terugname voor rekening komen van de wederpartij.

Artikel 19: VERKOOP VAN APPARATUUR

§ 1: Algemeen

De in dit artikel 19 vermelde bepalingen zijn, naast de overige artikelen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, van toepassing indien en voor zover door INFRADAX apparatuur wordt verkocht.
§ 2: Installatie

a)Indien schriftelijk overeengekomen, zal INFRADAX de apparatuur installeren of laten installeren.

b)In alle gevallen zal de wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. INFRADAX zal desgewenst betreffende de aanleg van deze faciliteiten aan de wederpartij een offerte uitbrengen.

c)De wederpartij zal INFRADAX voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van INFRADAX

§ 3: Retourzendingen

a)Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is INFRADAX niet verplicht retourzendingen van de wederpartij te accepteren.

b)In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door INFRADAX van de door de wederpartij opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij de wederpartij totdat zij door INFRADAX zijn gecrediteerd.

c)INFRADAX behoud zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15 % van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van EUR 50 (zegge vijftig EURO).

§ 4: Acceptatie

INFRADAX zal de apparatuur aan de wederpartij ter beschikking stellen door aflevering van de goederen, indien een door INFRADAX uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij de wederpartij.
De apparatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door INFRADAX uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.

§ 5: Garantie

a)Garantie op apparatuur wordt door INFRADAX verleent conform artikel 12 van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

b)Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door INFRADAX in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

§ 6: Apparatuur van toeleverancier

Indien en voor zover INFRADAX apparatuur van derden aan de wederpartij levert, zullen, mits zulks door INFRADAX schriftelijk aan de wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. De wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de wederpartij ter inzage ten kantore van INFRADAX en zullen op eerste verzoek aan de wederpartij worden toegezonden.

§ 7: Programmatuur van toeleverancier
Indien en voor zover INFRADAX programmatuur van derden aan de wederpartij ter beschikking stelt, zijn de voorwaarden van die derden van toepassing. De wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.
Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en INFRADAX om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

Artikel 20: CONSULTANCY

§ 1: Algemeen

De in dit artikel 20 vermelde bepalingen zijn, naast de overige artikelen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, van toepassing indien en voor zover door INFRADAX Consultancy werkzaamheden worden verricht.

§ 2: Diensten

a)INFRADAX zal zich naar beste kunnen inspannen de consultancy werkzaamheden met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Een aanvaarde opdracht tot het verrichten van consultancy werkzaamheden leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.

b)Indien is overeengekomen dat de consultancy werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is INFRADAX gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

c)Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is INFRADAX gehouden bij de uitvoering van de consultancy werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van afnemer op te volgen. INFRADAX is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen consultancy werkzaamheden wijzigen of aanvullen.

d)Indien de overeenkomst tot het verrichten van consultancy werkzaamheden is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal INFRADAX steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties.

e)Indien INFRADAX op verzoek of met instemming van afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen consultancy werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door afnemer aan INFRADAX worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van INFRADAX. INFRADAX is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Afnemer aanvaardt dat door meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van afnemer en INFRADAX, kunnen worden beïnvloed. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse of een ontwerp wordt uitgebreid of gewijzigd.

f)Het bepaalde in art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek is steeds uitgesloten.

g)Meerwerk is nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

h)Voor zover voor de consultancy werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal INFRADAX afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

i)Voor zover de consultancy werkzaamheden van INFRADAX bestaan uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan INFRADAX steeds voor aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden volledig doorbelast.

j)Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van INFRADAX aanleiding geeft, is INFRADAX gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

k)Tussentijdse beëindiging opdracht (overmacht). INFRADAX heeft het recht zich terug te trekken, indien als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld, een goede opdrachtuitvoering belemmerd.

l)Installatie

a)Indien schriftelijk overeengekomen, zal INFRADAX de apparatuur installeren of laten installeren.

b)In alle gevallen zal de wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. INFRADAX zal desgewenst betreffende de aanleg van deze faciliteiten aan de wederpartij een offerte uitbrengen.

c)De wederpartij zal INFRADAX voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden te allen tijde toegang verlenen tot de plaats van installatie.

Artikel 21: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a)Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met INFRADAX en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b)Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van INFRADAX is gelegen.

c) INFRADAX is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval INFRADAX de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. De wederpartij heeft dan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

d)Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee al benoemde scheidslieden samen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

e) De onderhavige algemene voorwaarden kunnen door INFRADAX eenzijdig worden gewijzigd, waarna INFRADAX de opdrachtgever voorziet van een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden.